Testamente - Formkrav

Det finns formkrav som måste uppfyllas för att ett testamente skall vara giltigt:


  • Testatorn skall vara behörig, dvs myndig och opåverkad av såväl psykisk störning som av annan person.
  • Testamentet måste vara skriftligt.
  • Testamentet måste vara bevittnat av två ojäviga vittnen som båda var närvarande då testatorn skrev under testamentet.


Förutom att dessa formkrav skall vara uppfyllda så kan ett testamente ogiltigförklaras på grund av bla oskäliga villkor eller rena felaktigheter i testamentet. Att själv skriva sitt testamente är därför inte att rekommendera just på grund av den orsaken. Vill man inte träffa en jurist eller advokat för ändamålet så finns det färdiga testamenten att beställa på Juridiskadokument.nu, både för sambor, makar och för dig som vill upprätta ett personligt testamente..


Registrera testamente

Då testamentet är upprättat förvaras det lämpligast i ett bankfack eller tillsammans med andra viktiga papper, någon registrering av testamenten förekommer inte längre.

Det finns jurister och advokater och jurister som förvarar sina klienters testamenten men som inte följer upp om dessa klienter avlider eller inte, och vad händer med alla dessa dokument den dagen juristbyrån eller advokatbyrån upphör?

Detsamma gäller de testamentsregister som erbjuder förvaring av sina kunders testamenten. De efterlevande måste nämligen själva kontakta testamentsregistret för att ta reda på om den avlidne eventuellt hade ett testamente registrerat där. Och samma fråga ställer jag mig angående dessa tjänster som jurist- och advokatbyråernas testamentsförvaring: Vad händer med alla testamenten då tjänsten lägger ner?

Det bästa är att man själv förvarar testamentet på en säker plats och eventuellt berättar åt någon när och kär att man har upprättat ett testamente. Lägg gärna det bevittnade testamtentet i ett kuvert, skriv på kuvertet att det innehåller ett testamente samt eventuellt att du vill att en viss person skall öppna det i närvaro av två personer för att undvika misstro bland arvingarna. Bevara sedan testamentet i ett bankfack eller tillsammans med andra viktiga papper. Många kopierar testamentet och delar ut det åt betrodda vänner eller släktigar, men en kopia av testamentet gäller aldrig, originalet måste alltid hittas.

Tills vi får ett statligt testamentsregister bör du dock undvika att registrera testamente hos någon annan med risk för att det inte kommer till sin rätt då du går bort.

Testamente mellan sambor

Som jag har skrivit tidigare så ärver sambor inte varandra. Det är därför av yttersta vikt att ni som lever som sambor skriver ett testamente.

Vi tänker oss en situation där ni lever som sambor utan barn och utan testamente. Avlider den ene av er så tillfaller dennes tillgångar de legala arvingarna enligt arvsordningen, dvs allt från föräldrar ner till mostrar/farbröder. Råkar det sig då vara så att ni bodde i en fastighet som ägdes av den avlidna parten och som inte räknas som sambobostad så måste den efterlevande gå från hus och hem.

Lever ni som sambos och har särkullbarn är det också en orsak till att skriva ett testamente eftersom det i sådana fall blir särkullbarnen som ärver all den avlidnes kvarlåtenskap. Är särkullbarnet inte i myndig ålder blir det dessutom den andre föräldern som blir förmyndare över egendomen, om den inte ställs under överförmyndarnämndens tillsyn vilket sker om värdet överstiger vissa summor.

Ordförklaringar vad gäller testamente och arv

Arv/arvslott
Det som en arvinge får enligt den legala arvsordningen. Man räknar ut vardera arvinges arvlott genom att dela värdet av kvarlåtenskapen med antalet arvingar.

Laglott
Hälften av arvslotten. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott om det finns ett testamente till förmån för någon annan än denne.

Testamenteslott/Legat
Det som en annan person än legala arvingar erhåller genom ett testamente. En testamentslott kan avse hela arvet eller en viss andel av arvet.

Villkor i testamente - Fri förfoganderätt

Om man skriver som villkor i sitt testamente att egendomen skall ärvas med fri förfoganderätt så innebär det att arvtagaren har rätt att disponera över arvet och förbruka det men får inte testamentera bort det.

Villkor i testamentet - enskild egendom

Som ett villkor i testamentet kan man förordna att det som testamentstagaren (bröstarvinge, särkullbarn, sambo eller annan arvtagare) erhåller i arv (laglott, arvslott osv) skall vara dennes enskilda egendom.

Detta innebär att den egendomen inte kommer att ingå i en bodelning som arvingen eventuellt kan komma att gå igenom med en framtida partner.

Att förordna om att arvet skall vara enskild egendom kan ju vara bra eftersom bodelningar oftast är förenade med oenighet på grund av bråk vid skilsmässa och dylika situationer.

Vem frår skriva ett testamente?

Du kan upprätta ett testamente om du
  1. Är myndig
  2. Är psykiskt frisk och har rättslig handlingsförmåga
  3. Upprättar ditt testamente frivilligt
Tvingar någon dig att upprätta testamentet, missbrukar ditt oförstånd eller på annat sätt påverkar dig att skriva ditt testamente och detta kan bevisas så är dokumentet ogiltigt.